Nowa Szansa

Informacje o projekcie.
Fundacja z Sercem w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi/ZAZ Słupca oraz Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej/ZAZ Piła
w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 realizuje projekt „NOWA SZANSA”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Działania projektu adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

Odbiorcami działań o charakterze środowiskowym będą również osoby z otoczenia w/w osób.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 112 osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu różnych form aktywizacji i podjęcie zatrudnienia.

Przewidziane formy wsparcia:

  1. wsparcie psychologiczne;
  2. Treningi Kompetencji i Umiejętności Społ.
  3. Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
  4. Zatrudnienie subsydiowane, wspomagane oraz dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb ON zatrudnionych na otwartym rynku pracy;
  5. Działania środowiskowo społeczne wspierające dla otoczenia ON;

Dofinansowanie projektu z UE: 1 092 571,12 zł.