Statut Fundacji

 
/tekst jednolity 15.11.2013/

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja z Sercem", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Markiewicza i Tomasza Mikę, zwanych dalej „Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sławomira Łakomego z Kancelarii Notarialnej w Murowanej Goślinie dnia 17 października 2006 r. repertorium A nr 3013/2006, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Puszczykowo.

§4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

1. Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią.

2. Nazwa, znak i pieczęć Fundacji są prawnie zastrzeżone.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celem Fundacji jest:

1) działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) działalność charytatywna;

5) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

12) działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;

13) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

14) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

15) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

16) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

17) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

18) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

19) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

20) działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

21) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

§7

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

1)     udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej w przygotowaniu zawodowym, zgodnie z własnymi aspiracjami i uzyskaniu miejsca pracy przystosowanego do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 88.10 Z;

2)     przybliżanie społeczeństwu humanitarnych i ekonomicznych zasad kompleksowej rehabilitacji,94.99 Z;

3)     promocja najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych służących rehabilitacji dzieci i młodzieży, 94.99 Z;

4)     organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, 94.99 Z;

5)     organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych, 94.99 Z;

6)     zakładanie i prowadzenie pracowni terapii przez sztukę dla osób niepełnosprawnych, 94.99 Z;

7)     organizowanie w różnych formach terapii dla osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe, 94.99 Z;

8)     prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w pracowniach plastycznych, literackich i muzycznych, pod kierunkiem osób wykwalifikowanych, 94.99 Z;

9)     organizowanie turnusów rehabilitacyjnych z zachowaniem zasad integracji i udziału młodzieży pełnosprawnej, 88.99.Z;

10) pomoc społeczna rodzicom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom, 88.99.Z;

11) podejmowanie działań w kierunku zwiększenia szans zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, 88.99.Z;

12) prowadzenie pomocy społecznej na rzecz grup marginalizowanych i ich rodzin, 88.99.Z;

13) podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, 88.99.Z;

14) realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej, 86.90.E;

15) finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 94.99 Z;

16) realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia, 85.59.B;

17) realizowanie programów naukowych i badawczych, 72.20 Z;

18) realizowanie działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 94.99 Z;

19) prowadzenie działalności wydawniczej, 58.19.Z;

20) organizowanie imprez, programów, wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, sportu i rekreacji, 94.99 Z;

21) organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów i obozów, 94.99 Z;

22) prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego, 94.99 Z;

23) prowadzenie działań charytatywnych na rzecz osób wykluczonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu i ich rodzin, 88.99.Z.

2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

1)     organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych, 94.99 Z;

2)     organizowanie turnusów rehabilitacyjnych z zachowaniem zasad integracji i udziału młodzieży pełnosprawnej, 88.99.Z;

3)     realizowanie programów naukowych i badawczych, 72.20 Z;

4)     prowadzenie działalności wydawniczej, 58.19.Z;

5)     organizowanie imprez, programów, wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, sportu i rekreacji, 94.99 Z;

6)     organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów i obozów, 94.99 Z;

7)     prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego; 94.99 Z.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§8

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Fundacja może zakładać koła środowiskowe i kluby osób fizycznych oraz prawnych wspierające jej działalność.

3. Fundacja może, dla realizacji projektów w ramach celów statutowych, zawierać partnerstwa z innymi podmiotami.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1)     darowizn, spadków, zapisów,

2)     subwencji osób prawnych,

3)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)     dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§12

Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.

§12 a

Zabronione jest

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§13

Organami Fundacji są:

  1. Zgromadzenie,
  2. Zarząd Fundacji.

§14

1. Zgromadzenie to kolegialny organ nadzoru. Zgromadzenie stanowią Fundatorzy, którzy powołali Fundację i wnieśli wkład założycielski.

2. Członkowie Zgromadzenia:

a)      nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b)      nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§15

1. Zgromadzenie zwoływane jest przez Fundatorów nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie swej kompetencji w formie uchwał jednogłośnie.

§16

W razie śmierci jednego z Fundatorów w jego miejsce mogą wstąpić następcy prawni.

§17

1. Fundator może działać przez swego pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.

§18

Do kompetencji Zgromadzenia należą:

1)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z zaznaczeniem ich funkcji;

2)      powoływania i odwoływanie osób na stanowiska kierownicze w ramach wewnętrznej struktury Fundacji, w tym Dyrektora Biura Fundacji;

3)      zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności;

4)      zmiany statutu;

5)      likwidacja Fundacji;

6)      uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji;

7)      ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;

8)      wykonywanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji;

9)      inicjowanie kierunków działalności Fundacji;

10)  ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla Zarządu lub innych pracowników Fundacji;

11)  podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, jak również rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 10% masy majątkowej Fundacji;

12)  przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i działalności społecznej;

13)  inne sprawy określone statutem.

§19

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby Prezesa Zarządu i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatorów.

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

1. Nie można łączyć członkostwa w Zgromadzeniu z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

1)      reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

2)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

3)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,

4)      prowadzenie list ofiarodawców,

5)      decydowanie, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Zgromadzenia o przeznaczeniu zgromadzonych środków,

6)      sporządzanie i przedkładanie Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,

7)      sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art.12 pkt.2 ustawy o fundacjach,

8)      sporządzanie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Zgromadzenia,

9)      ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

10)  propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,

11)  uchwalanie bieżących planów działalności Fundacji.

 

§21

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu i są protokołowane.

2. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.

3. Do reprezentacji Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

§22

1. Prezes Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu określa Zgromadzenie w formie uchwały.

§23

Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

§24

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

§25

Zarząd może za zgodą Zgromadzenia powołać Biuro Fundacji.

§26

W zakresie swoich kompetencji Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.

§27

Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§28

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

1)      śmierci członka,

2)      złożenia rezygnacji,

3)      odwołania przez Zgromadzenie.

§29 /wykreślono/

 

ROZDZIAŁ V /wykreślono/

§30 /wykreślono/

§31 /wykreślono/

§32 /wykreślono/

§33 /wykreślono/

§34 /wykreślono/

 

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§35

Zmiany statutu może dokonać Zgromadzenie w formie jednomyślnej uchwały.

§36

Zmiana statutu następuje w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

 

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

§37

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź w razie zrealizowania celów statutowych.

§38

1. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Zgromadzenie, a przeprowadza ją Zarząd.

2. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji zawiadamia się Ministra.

§39

Majątek fundacji pozostały po jej likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne z celami Fundacji wskazane w uchwale Zgromadzenia.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§40

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§41

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§42

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

§43

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

§44

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.